Vakıf Hakkında
Faruk Erem
Hümanist Dergi
Kültürel Mozaik

Yargıda Görevlilerin Giysisi

Suçlu Kim

Lübnan

Dans

Faaliyetlerimiz

Kutu Kutu

Hayal ve Başarı

Mevlana

Ceza Hukukunda Mağdur

Gürcistan

Elmalı Turta

Ön Kapak İçi

Arka Kapak İçi

Arka Kapak


Haberler
Gezelim Tanıyalım
Bize Yazın
Mithatpaşa Cad. No:66/6      Tel: 0312-419 38 65      Fax: 0312-419 76 25
Endonezya'da dansçılar
 V
  ücudun istemli ve uyumlu hareketleriyle yarattığı dans evrensel bir olaydır. İnsanlar hemen her yerde ve her zaman dans etmistir. En eski çağlardan beri insanlar, dans etmiş olsalar bile bunu her zaman aynı biçimde ve aynı amaçla gerçekleştirmemişlerdir. Dans çok çeşitlidir. Bir büyü ve dini ayine bağlı olarak törensel olabilir. Genellikle tanrıların dili olduğuna inanıldığı için bir çok uygarlıkta kutsal bir kimliğe bürünmüştür.
Neşe ve sevincin kendiliğinden anlatımı olduğu kadar eğlence kavramına da doğrudan bağlı olarak bireysel veya topluca hoş vakit geçirme aracıdır. Sonuçta bir gösteri koreografı sanatı olan dans bazı kültürlerde teknik açıdan olduğu kadar estetik açıdan da çok üstün bir bütünlük derecesine ulaşmış hatta kendi yasalarını yaratmıştır.

Dansın yapısı ve işlevi döneme ve ortaya çıktığı toplumun gelişmişlik düzeyine göre değişir. Günümüzde dans etmeyen halk yoktur. İnsanlığın ilk çağlarından başlayarak ortaya çıkan dans dini bir gösteri ve tören özelliği kazanarak biçimlenmiş ve bütün dünyaya yayılmıştır.

İlkel toplumlarda dans her şeyden önce bir tören niteliği taşır. Hayattaki olaylar, bütünüyle dansların içinde yer alır. Bunların uygarlıktan uygarlığa ve insanların ekonomik etkinliklerine göre değişmesi doğaldır. Danslar insan hayatının önemli dönüm noktalarını belirten noktalarda da sahnededir. Bu durumda dans doğumundan ölümüne kadar yaşayacağı değişimlerde başarılı olabilsin diye hep insanoğlunun yanında yer alır. Dans ciddi bir iştir. Eski dansların derlenmesi ve yeni inanca uyarlanması konusunda pek çok örnek vardır.
 
Dans evrensel ve sınırsız bir olgudur. Dans ister içten geldiği gibi edilsin ister belli bir disipline oturtulsun ister dini ister din dışı olsun amacı ne olursa olsun dans insanoğlunun doğasının temel bir ihtiyacına karşılık verir. Günümüzde hemen bütün tarikat ve mezhepler dansı kullanırlar. Mevlevî dervişler kendi etraflarında dönerlerken ilâhi gerçekliğe ulaşır.20. yüz yılda dışa vurumcu öncüler tarafından yeniden yorumlanan klâsik batılı bale sanatı tüm dünyada üstünlüğünü sürdürmektedir.

Ayrıca insanlar kendi kültürlerini ifade eden folklorik dansları da hayatlarının bir parçası yapmışlardır. Her bölgeye ve her ülkeye göre değişen bu danslar halkın yaşama biçimi ve törelerini anlatır. Modern dansların çoğunun temeli bu yöresel danslardır. Örneğin Arjantin tangosunun temeli günlük bir olayın üzerine oturtulması ile düzenlenmiştir. Kafkas danslarının çoğu da aynı temel üzerine oturtulmuştur.